Algemene voorwaarden


1. Aanmelding en plaatsing

Meld je aan via het contact formulier op de website. In overleg met de docent wordt gekeken, al dan niet na een proefles, of plaatsing mogelijk is. Bij plaatsing wordt vervolgens een lesovereenkomst getekend en is de aanmelding een feit.

1.2 Wachtlijst. Leerlingen die bij aanvang van het cursusjaar niet geplaatst kunnen worden, worden op een wachtlijst gezet. Indien zich in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de desbetreffende leerling door Soundxpression benaderd.

2. Betaling lesgeld Jaarcursussen en 10- rittenkaarten

Jaarcursussen kunnen ineens worden voldaan of d.m.v. (automatische) overboeking in termijnen zoals overeengekomen in de lesovereenkomst. Het lesgeld dient vooraf aan het cursusjaar of de gestelde termijn te worden voldaan. Korte cursussen (10 rittenkaart) dienen ineens vooraf te worden voldaan.

3. Betalingsverplichting

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Soundxpression zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.


4. Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende het cursusjaar

Opzegging c.q. beëindiging van de lessen gedurende het cursusjaar is alleen mogelijk door middel van schriftelijk bericht aan de betreffende docent waar de lessen worden gevolgd. De opzegging c.q. beëindiging wordt pas geacht te zijn ingegaan, nadat de leerling van Soundxpression dienaangaande een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden.

5. Restitutie lesgeld

Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:
a) verhuizing van de leerling buiten Arnhem/Nijmegen (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister);
b) langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring)
c) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent en ouders/leerling);
d) overlijden van de leerling;

5.1 Jaarcursus: lesuitval van meer dan 4 lessen veroorzaakt door of vanwege Soundxpression (vanaf de 5e les vindt restitutie plaats). Korte cursus (10 rittenkaart): lesuitval van meer dan 1 les veroorzaakt door of vanwege Soundxpression (vanaf de 2e les worden geen ritten afgeschreven en blijven deze geldig).

5.2 In de onder a) tot en met d) genoemde gevallen, dient te allen tijde een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de betreffende docent waar de lessen worden gevolgd. Voor de onder e) genoemde situatie, vindt aan het einde van de cursus automatisch herberekening van het lesgeld en restitutie van de niet genoten lessen plaats.

6. Afwezigheid docent

Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden bij jaarcursussen in de regel de eerste twee keer niet vervangen. Soundxpression verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen. Indien dit om welke reden dan ook, niet of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 5, sub e). Per cursusjaar kan er één les komen te vervallen in verband met scholing van de docent.

7. Lesmateriaal/leermiddelen

De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling

8. Huur/Aanschaf instrumentarium

Soundxpression adviseert bij de huur en de aanschaf van het instrumentarium. Het is niet mogelijk om bij Soundxpression instrumentarium te huren/kopen.

9. Lesovereenkomst jaarcursussen (instrumentale lessen en ensemblecursussen)

Aanmeldingen/lesovereenkomsten voor jaarcursussen  worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de cursus. De aangegane lesovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de cursusduur. Inschrijving voor een instrumentale cursus geldt voor één cursusjaar. De cursus wordt het daaropvolgende cursusjaar stilzwijgend voortgezet, tenzij deze tenminste 2 maanden voor het eindigen van het cursusjaar schriftelijk wordt opgezegd. Een cursusjaar duurt 12 maanden vanaf de start datum op de overeenkomst.

10. Tarieven

Soundxpression behoudt zich het recht voor de tarieven per seizoen aan te passen. Een seizoen loopt van september t/m augustus en dient door de cursist te worden aangepast bij ingang van een nieuw cursusjaar (een nieuw cursus jaar start steeds een jaar na de begin datum op de overeenkomst). De nieuwe tarieven zullen 3 maanden voor het nieuwe seizoen op de website te vinden zijn.

11. Vakanties en vrije dagen

De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die van het lager onderwijs in de regio Arnhem en worden aan het begin van het seizoen vastgesteld en te vinden zijn op de website. Een seizoen zal hierdoor 38 les weken tellen.

Agenda en nieuws

New Site!!

www.rubenleijh.nl 

Lenteconcert in de Muse te Malden! Leerlingen presenteren een gevarieerd programma op zondag 19 mei van 12 uur tot 14 uur.